Sigurimet e përgjegjësisë së detyruar

Sigurimet e përgjegjësisë së detyruar mbulojnë po ashtu edhe dëmet financiare në fushën profesionale të shkaktuara palës së tretë

Janë të mbuluara edhe rreziqet e përgjegjësisë që vijnë nga aktivitetet e ndërmarrjes. Pjesë e shërbimit është po ashtu fakti se ky sigurim shqyrton kërkesat dhe nuk pranon pretendimet e paarsyeshme.