Kreditë në para të gatshme –
për më shumë hapësirë veprimi financiar

Ëndërroni për mobile të reja? Një veturë luksoze?
Ose keni ndonjë ëndërr tjetër? Me një kredi me para të gatshme, dëshirat tuaja do të bëhen realitet.

I japim shumë rëndësi diskrecionit

Na thoni, thjesht, për çfarë shume të kredisë keni nevojë – ne do të kujdesemi që ju ta fitoni këtë hapësirë financiare veprimi. Këstet mujore janë fikse, në mënyrë që ju të mund të planifikoni më mirë.

Në thelb, marrja e një kredie në para të gatshme është çështje shumë personale. Besimi i ndërsjellë ka këtu prioritetin më të lartë. Ne i japim shumë rëndësi diskrecionit dhe çdo aplikim për kredi e përpunojmë me besueshmëri dhe respekt.

Veç kësaj ne vlerësojmë sinqeritetin në bashkëpunim. Kjo do të thotë: Te kreditë tona me para të gatshme nuk ka kosto të fshehura ose taksa. Ne komunikojmë hapur me ju dhe ua shpjegojmë strukturën tonë të qartë dhe transparente të çmimeve.

Këstet mujore për kredinë tuaj të dëshiruar

Fenix consulting ofron dy norma interesi: 9.9% dhe 7.9%. Cila nga kjo normë ju takon ju, varet nga të dhënat personale që keni dhënë. Ju e kuptoni këtë në fund të procesit të aplikimit, para se ta dërgoni aplikimin.

Vlera
CHF 3'0000 CHF 250'000
CHF 20'000
Kohëzgjatja
6 Muaj 84 Muaj
48 Muaj

Këstet mujore për kredinë tuaj të dëshiruar

Fenix consulting ofron dy norma interesi: 9.9% dhe 7.9%. Cila nga kjo normë ju takon ju, varet nga të dhënat personale që keni dhënë. Ju e kuptoni këtë në fund të procesit të aplikimit, para se ta dërgoni aplikimin.

9.9 %
CHF në muaj

Kostoja mujore e sigurimit të normave të interesit

INFO
Po, unë dua t`i siguroj këstet e mia të kredisë ndaj papunësisë së pashkaktuar dhe paaftësisë për punë.

Sigurimi i kësteve mund të kontraktohet vetën nëse nuk rastis asnjëri nga kriteret në vijim:
- Mëvetësia
- Afati i kontratës së kredisë më i shkurtë se 12 muaj
- Mosha e kredimarrësit me rastin e përfundimit të kontratës është mbi 65 vjeçare.

Kostot tuaja të përgjithshme të normës së interesit për kredinë prej CHF janë

Kushtet për kredinë private prej 9.9 %:

 • Mosha minimale 18 vjeç
 • Me shtetësi zvicerane ose i huaj me leje të vlefshme qëndrimi
 • Qëndrueshmëria financiare e kredisë
 • Vendbanimi në Zvicër ose në Principatën e Lihtenshtajnit
 • Të ardhura të rregullta, nga marrëdhënia e pa anuluar e punës
7.9 %
CHF në muaj

Kostoja mujore e sigurimit të normave të interesit

INFO
Po, unë dua t`i siguroj këstet e mia të kredisë ndaj papunësisë së pashkaktuar dhe paaftësisë për punë.

Sigurimi i kësteve mund të kontraktohet vetën nëse nuk rastis asnjëri nga kriteret në vijim:
- Mëvetësia
- Afati i kontratës së kredisë më i shkurtë se 12 muaj
- Mosha e kredimarrësit me rastin e përfundimit të kontratës është mbi 65 vjeçare.

Kostot tuaja të përgjithshme të normës së interesit për kredinë prej CHF janë

Kushtet për kredinë private prej 7.9 %:

 • Shumat e kredive nga 10.000 CHF
 • Shtetësia zvicerane ose të huajt me leje qëndrimi të përhershme C
 • Të ardhura neto minimale nga marrëdhënia e përhershme e punës prej 4’500.-CHF/ në muaj
Ne i japim shumë rëndësi diskrecionit dhe çdo aplikim për kredi e përpunojmë me besueshmëri dhe respekt.

Ju mund të aplikoni për një kredi në para të gatshme, nëse Ju:

 • Jeni të paktën 18 vjeç
 • Keni vendbanim në Zvicër ose në Principatën e Lihtenshtajnit
 • Dispononi me të ardhura të rregullta nga një kontratë pune të përhershme dhe të pa anuluar.
 • Mund të siguroni qëndrueshmërinë financiare të kredisë
 • Mund të dëshmoni një bonitet (besueshmëri) pozitiv.

Këtu ju mund të kërkoni takimin tuaj personal
këshillues, pa detyrime

Na kontaktoni