Ne ju ofrojmë mbështetjen tonë për këto fusha:

Ne ju ofrojmë mbështetjen tonë për këto fusha:

  • Kontabilitetin për llogaritë e arkëtuara dhe ato që do të paguhen
  • Kontabilitetin e pasurive
  • Pasqyrat financiare të përkohshme dhe vjetore
  • Kontabilitetin sipas kërkesave tuaja
  • Përgatitjen e pasqyrave vjetore financiare dhe raporteve në përputhje me legjislacionin zviceran
  • Fondin pensional dhe kontabilitetin e letrave me vlerë
  • Krijimin e buxheteve dhe parashikimin e fluksit të parave
  • Kontrolli financiar